Glosar

 

 

Termeni şi expresii specifice căii ferate.

Un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenționat ori un lanț specific de asemenea evenimente, care are consecinte dăunatoare. Accidentele se împart în urmatoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mișcare, incendii și altele.

Orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducînd la decesul a cel puțin o persoană sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producînd pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului și orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranței feroviare sau asupra gestionării sigurantei.

 

Element mobil de formă specială component al aparatului de cale care, prin manevrare şi fixare într-una din poziţiile extreme, permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta.

 

Autoritatea Feroviara Romana – este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția de stat și controlul de siguranță a circulației în transportul feroviar și cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licențierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea și supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse și servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor și emiterea atestatelor, certificatelor și a licențelor, după caz, pentru personalul de siguranță a circulației, cercetarea incidentelor și accidentelor feroviare.

Salariat calificat şi autorizat pentru îndeplinirea unei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum şi de manipulare a instalaţiilor sau echipamentelor de siguranţa circulaţiei. Agentul poate fi autorizat să execute şi o parte din operaţiile tehnologice specifice altei funcţii, avînd în acest sens atribuţiile şi responsabilităţile corespunzătoare.

Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române – AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.

Înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2015

AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare.

Ansamblul compus din şină, traverse şi elemente mecanice, care asigură trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferată pe alta. Aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare – barele de tracţiune şi/sau conexiune – dispozitivul de zăvorîre, şinele de legătură, inima de încrucişare, aripile şi contraşinele.

Formular tipizat folosit pentru evidenţierea vagoanelor din trenurile de călători şi marfă care se completează conform datelor cerute. Arătarea se întocmeşte în numărul necesar de exemplare, prin calchiere, atît pentru trenuri cît şi pentru grupuri de vagoane care se ataşează sau se detaşează în parcurs. În arătare se marchează obligatoriu date privind vehiculele feroviare şi încărcătura acestora care impun anumite condiţii de circulaţie. Arătarea se semnează de cel care o întocmeşte, de cel care o verifică, precum şi de predătorul, respectiv primitorul vagoanelor înscrise în cazul în care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor.

Autoritatea de Siguranta Feroviara – este un organism independent ce funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER). Este un organism național răspunzător de sarcinile referitoare la siguranța feroviară.

Comunicare transmisă de IDM din staţia care a expediat un tren către IDM din staţia care urmează să primească trenul, conţinînd ora efectivă de plecare care se înscrie de către fiecare IDM în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, notîndu-se sub formă de fracţie: la numărător ora efectivă de plecare –trecere, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire.

Proces de înștiințare a personalului cu funcții de conducere și a celor cu atribuții de instruire, îndrumare și control despre producerea unui accident sau incident pe infrastructura feroviară publică și/sau privată specifică transportului pe calea ferată, respectiv pe rețeaua de transport cu metroul.

Buletin de avizare a restricţiilor de viteză, valabil pe o perioadă stabilită (de obicei decadă).

Element metalic de asamblare a acelor unui aparat de cale, avînd rolul de a păstra constantă distanţa între ele.

Element metalic de asamblare a barei de conexiune cu dispozitivul de manevrare.

Dispozitiv cu cumpene amplasate de o parte şi de alta a liniilor, la o trecere la nivel amenajată pentru circulaţia rutieră, care se manipulează mecanic, manual sau electric prin care se avertizează şi se ordonă oprirea vehiculelor rutiere.

Instalaţie de semnalizare automată amplasată la trecerile la nivel prevăzută cu semibariere şi semnalizare optică şi acustică pentru avertizarea participanţilor la trafic în vederea opririi acestora.

Bloc de linie automat – instalaţie ce permite ocuparea liniei curente de către mai multe trenuri care circulă în acelaşi sens de mers pe distanţa dintre două staţii vecine, prin secţionarea acesteia în porţiuni de linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale luminoase. BLA care nu permite expedierea succesivă a mai multor trenuri la sector de bloc, neavînd semnale intermediare – de trecere – se numeşte BLA simplificat.

BLA care funcţionează pe ambele sensuri ale unui fir de circulaţie.

BLA cu care este prevăzut numai sensul normal de circulaţie al unei linii duble. Sensul normal de circulaţie pe cale dublă la calea ferată română este pe linia din dreapta a căii duble.

Acumulări de material pe suprafaţa de rulare a roţii care fac ca roata vehiculului feroviar să nu mai ruleze lin, să salte vehiculul care prin cădere poate conduce la ruperi de şine sau agăţarea şi blocarea sabotului vagonului, conducînd la deraierea vehiculului. Acestea se depistează prin zgomotul specific produs numai în timpul rulării.

Instalaţii de centralizare electronică – ansamblu de echipamente electrice, electronice şi de tehnică de calcul cu care IDM, prin intermediul unei interfeţe şi a altor componente specifice, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.

ÎNŢELEGERE TELEFONICĂ – Sistem de organizare a circulaţiei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de către un tren sau un convoi de manevră, pe baza unei înţelegeri telefonice care se stabileşte în scris între IDM dispozitor din punctul de secţionare din care se expediază trenul/convoiul de manevră şi IDM dispozitor din punctul de secţionare în care se primeşte trenul/convoiul de manevră.

Comandă automată a macazurilor în triaje – ansamblu de echipamente cu care se comandă şi se controlează manevrarea macazurilor la triere, cu respectarea condiţiilor de siguranţă specifice.

Instalaţii de centralizare electrodinamică – ansamblul de echipamente electrice şi electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.

Instalaţii de centralizare electromecanică – ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controlează manevrarea şi zăvorîrea macazurilor în condiţii de siguranţă, în vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase.

CENAFER (Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară) este desemnat ca organismul național specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să asigure formarea – calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.

Infrastructură a căii cu un profil longitudinal special, realizat între grupa de primire (A) şi grupa de triere (B) ale unei staţii tehnice sau de triaj. Profilul se compune, în sensul de triere, dintr-o rampă de împingere pe care se dezleagă vagoanele, un palier în vîrful cocoaşei şi o pantă de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele rulează în baza forţei de gravitaţie cu o viteză ce se poate modera manual sau mecanic în parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frîne de mînă sau saboţi de mînă.

Instalaţie exterioară care permite manipularea locală de către un agent, a macazurilor şi semnalelor, în scopul executării unor mişcări de manevră.

Ordin care se transmite scris, verbal sau prin instalaţie TC de către IDM în vederea executării parcursului de intrare, ieşire sau trecere a unui tren prin staţie sau pe la un post din linie curentă.

Condică aflată în dotarea staţiei în care se înscriu – la locul desfăşurării unor lucrări privind siguranţa circulaţiei – orele de începere/terminare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a liniilor, aparatelor de cale şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, respectiv ora de repunere în funcţiune a acestora, precum şi consimţămîntul scris transmis cu număr şi oră de către personalul de întreţinere linii şi/sau instalaţii, în vederea executării parcursurilor de circulaţie şi manevră.

Sistem de circulaţie a trenurilor utilizat pe unele secţii de circulaţie cu trafic redus în care circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră sînt conduse direct de către operatorul de circulaţie.

Încuviinţarea sau acceptul scris dat cu număr de ordine şi oră, dintr-un registru de comenzi sau din condica portativă, prin care se admite efectuarea unor operaţii prevăzute în reglementările specifice sau în PTE şi care poate fi transmis telefonic, cu număr şi oră.

Încuviinţarea sau acceptul dat de către un agent prin care se admite efectuarea unor operaţii care nu necesită avizul scris al acestuia.

Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de ieşire sau de parcurs, respectiv marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care urmează a fi primit trenul dacă aceasta nu are semnal de ieşire şi primul semnal de circulaţie de sens contrar.

Şine exterioare, una în continuarea firului exterior direct iar cealaltă în continuarea firului exterior abătut de care se lipesc vîrfurile acelor.

Şină sau profil special de ghidare, montat în lungul căii pe anumite porţiuni – curbe, treceri la nivel, în dreptul inimii de încrucişare etc.- avînd rolul de ghidare a roţii şi de a împiedica deraierea, de a reduce uzura şinelor în curbă sau de a păstra dimensiunea jgheabului necesar rulării la trecerea la nivel.

Un grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevrează prin tragere sau împingere, între grupele de linii ale aceleiaşi staţii cu sau fără depăşirea incintei staţiei, precum şi între staţie şi o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite în PTE.

Aparat de tracţiune şi legare prin intermediul căruia se leagă două vehicule feroviare între ele.

Săpătură deschisă, de formă regulată executată sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei unei căi ferate.

Persoană la care a intervenit decesul ca urmare a vătămării sale în accident, cu excepția sinuciderii.

Raportul dintre diferenţa de nivel dintre două puncte consecutive stabilite ale unui traseu şi distanţa orizontală dintre aceste puncte, exprimat în mm/m sau ‰.

Salariat care coordonează activitatea de exploatare a liniei de contact pentru tracţiunea electrică.

Salariat care coordonează activitatea de circulaţie pe reţeaua feroviară sau pe o parte a acesteia, avînd competenţe de a lua decizii operative corespunzătoare.

Afişaj pe monitor color într-o grafică stabilită, utilizat la instalaţiile CE, sisteme informatice sau pentru informarea publicului în legătură cu mersul trenurilor de călători.

Ordin în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare care se transmite prin mijloace de telecomunicaţie şi care se înregistrează şi se confirmă cu număr, oră şi semnătură.

Ordin care se transmite direct sau prin mijloacele de telecomunicaţie şi care nu se înregistrează.

Dispozitiv care permite manevrarea acelor unui macaz.

Porţiunea de linie cuprinsă între două puncte de secţionare pe care nu trebuie să se gasească în acelaşi timp decît un singur tren.

Dispozitiv format din patru aparate de cale, două linii de încrucişare dublă şi linii de legătură, montat pentru a permite circulaţia vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.

Piese de asamblare a şinelor de cale ferată care se aplică sub coroana şinei şi care servesc la îmbinarea a două şine consecutive, pentru asigurarea continuităţii de rulare pe acestea. Eclisele se folosesc şi pentru blocarea prin eclisare a acelor macazului a cărui poziţie nu trebuie schimbată din considerente de siguranţa circulaţiei.

Trenuri internaţionale de călători, avînd rangul doi, care circulă pe reţelele a cel puţin două administraţii europene de cale ferată.

Dispozitiv avînd rolul de a asigura lipirea acului unui macaz de contraacul său şi zăvorîrea în poziţia comandată.

Dispozitiv de reducere a vitezei vagoanelor care se triază pe cocoaşă, acţionat telecomandat sau automat, astfel încît vagoanele să se oprească pe liniile de acumulare, fără ca viteza de ciocnire cu vehiculele triate anterior, să afecteze vehiculele feroviare sau marfa transportată.

Contur geometric limită, transversal în plan vertical şi perpendicular pe axa longitudinală a căii, în interiorul căruia, afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor – poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele – sau a instalaţiilor fixe – semnale, coloane şi altele asemenea – şi nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau în staţii.

Reprezentarea grafică a mersurilor de tren în timp şi spaţiu, pe o durată de 24 de ore, după un plan de mers dinainte stabilit.

Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pregătirii şi expedierii trenurilor.

Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pentru primirea trenurilor de marfă şi pregătirea acestora în vederea descompunerii.

Grupă de linii în staţiile de triaj afectată pentru retrierea vagoanelor acumulate în grupa B în vederea aranjării vagoanelor în trenurile de marfă, în ordinea stabilită de reglementările specifice.

Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată acumulării vagoanelor de marfă triate, în vederea formării trenurilor.

Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pentru compunerea, salubrizarea şi pregătirea tehnică a trenurilor.

Haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vînzător de bilete, notată cu hc, sau fără vînzător de bilete, notată cu h, care nu este punct de secţionare.

Salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat să organizeze şi să execute activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare într-o staţie de cale ferată.

IDM care are dreptul să manipuleze instalaţiile de siguranţa circulaţiei, să ceară şi să obţină cale liberă, să dispună executarea tuturor operaţiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei şi utilizarea mijloacelor pe care le are la dispoziţie, precum şi alte operaţii de exploatare.

IDM care din ordinul IDM dispozitor execută sarcini privind activitatea de pregătire a expedierii trenurilor, expedierea acestora la timp, precum şi alte operaţii în funcţie de volumul de lucru şi specificul staţiei.

IDM care, în staţiile de cale ferată cu activitate complexă, preia o parte din sarcinile IDM dispozitor în special cele legate de comunicările cu staţiile vecine şi cu operatorul de circulaţie, aflîndu-se în subordinea directă a IDM dispozitor.

Orice eveniment, altul decît un accident sau accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor și afectînd siguranța în exploatare.

Spaţiul cuprins între semnalele de intrare ale unei staţii sau halte de mişcare, pe care se află liniile, instalaţiile şi construcţiile necesare desfăşurării activităţilor în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.

Accept dat de către IDM, în scris sau verbal, pentru întreţinerea, verificarea şi revizia unor instalaţii în cazurile prevăzute în prezentul regulament, precum şi pentru circulaţia unor vehicule feroviare fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele.

Ansamblu de piese metalice din componenţa aparatului de cale, ce permite trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.

Ansamblul de echipamente mecanice şi electrice cu care IDM, împreună cu revizorii de ace şi/sau acarii, asigură încuierea macazurilor şi punerea semnalelor mecanice pe liber numai dacă acestea sînt poziţionate corespunzător parcursului comandat pentru trecerea trenului.

Trenuri de călători care circulă în rangul II pe reţeaua CFR, făcînd legătura între marile oraşe.

Un proces desfășurat în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor, care include strîngerea și analizarea informațiilor, stabilirea condițiilor, inclusiv determinarea cauzelor și, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranță. Investigația are statutul juridic de act administrativ, permițînd investigatorilor principali să își îndeplinească sarcinile în modul cel mai eficient și în timpul cel mai scurt cu putință. Investigația este realizată independent de orice anchetă judiciară. Investigarea nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii.

O persoană responsabilă de organizarea, conducerea și controlul desfășurării unei investigații.

Ansamblu constructiv care asigură legătura între capetele a două şine adiacente, pentru realizarea continuităţii mecanice a firului de şină şi a suprafeţelor de rulare ale ciupercii şinei.

Joanta care realizează legătura între două şine de cale ferată de tip diferit.

Joantă care realizează întreruperea circuitului electric între capetele a două cupoane de şine consecutive.

Joantă izolantă aflată în cale într-un loc în care vagoanele aflate în staţionare intră în gabaritul de liberă trecere al liniei vecine.

Punctul unde se realizează conexiunea unor elemente ale liniilor de cale ferată între ele.

Linii pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, precum şi servicii conexe sau adiacente acestora şi care nu sînt administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Punctul pînă la care se pot executa mişcări de manevră fără a depăşi limita incintei staţiei. Limita de manevră este marcată pe teren prin semnalul de intrare al staţiei pe cale simplă, respectiv indicatorul fix de acoperire al punctului de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată sau prin semnalul de intrare al liniei normale pe secţii cu cale dublă cînd linia dublă nu este prevăzută cu semnal de intrare.

Linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linia directă.

Porţiunea de linie cuprinsă între două semnale de intrare din sensuri opuse a două staţii vecine

Linii construite şi afectate prin PTE unui anumit scop, afectare ce nu se poate schimba decît în anumite condiţii prevăzute de reglementările specifice.

Linie înfundată construită la capetele staţiilor sau în punctele de joncţiune cu liniile operatorilor economici, cu scopul de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea parcursurilor simultane de circulaţie şi manevră precum şi pentru a evita fugirea vagoanelor care staţionează pe liniile staţiei sau pe liniile operatorilor economici spre linia curentă sau accesul nepermis pe liniile staţiei de pe liniile operatorilor economici.

Linie care uneşte două staţii ale unei administraţii de cale ferată, trecînd pe teritoriul unei administraţii de cale ferată vecine.

Linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie cu pante mari, pentru a proteja distanţa de circulaţie următoare.

Linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire.

Linii de ecartament diferit în care cel puţin un fir de şină al unei linii este amplasat între firele de şină ale celeilalte linii aşezate pe acelaşi terasament.

Zonă plană pe suprafaţa de rulare a roţilor vehiculelor de cale ferată, care face ca roata vagonului să nu ruleze normal, producînd zgomot puternic şi săltarea violentă a boghiului şi/sau a vagonului.

Tablou sinoptic pe care sînt amplasate elemente optice astfel încît să se redea configuraţia geografică şi funcţională a liniilor, macazurilor şi semnalelor dintr-o staţie de cale ferată, precum şi informaţii necesare efectuării activităţii de circulaţie a trenurilor şi de manevră.

Lungimea unei linii, măsurată între mărcile de siguranţă, sau între marca de siguranţă şi semnalul de ieşire, dacă acesta se află înaintea mărcii de siguranţă.

Subansamblu al unui aparat de cale compus din ace, contraace, şine de legătură, traverse şi material mărunt de cale.

Macaz care nu se poate manipula decît dacă macazul sau sabotul cu care este în dependenţă se află în poziţia stabilită prin programul de zăvorîre.

Macazul care separă parcursurile de manevră sau circulaţie incompatibile.

Mişcarea de manevră ce se execută în staţii înzestrate cu instalaţii CED sau CE, de pe o linie pe alta, cu schimbarea sensului de mers, pe baza indicaţiilor semnalelor luminoase de manevră şi parcursului executat.

Element de semnalizare amplasat între două linii alăturate, care stabileşte limita zonei de staţionare a vehiculelor feroviare pe o linie, fără ca acestea să afecteze gabaritul de liberă trecere pe linia vecină.

OIFR (Organismul de Investigare Feroviar Roman) este un organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane – AFER, desemnat sa efectueze urmatoarele activitati:

  • investigheaza accidentele feroviare grave;
  • investigheaza alte accidente si incidente care in conditii usor diferite ar fi putut duce la accidente grave;
  • investigheaza defectiunile tehnice ale subsistemelor de natura structurala sau ale constituentilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteza sau conventionale europene;
  • poate cere sau oferi asistenta organismelor de investigare similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din partea Agentiei Feroviare Europene pentru oferirea de competente ori pentru desfasurarea de inspectii tehnice, analize sau evaluari;
  • intocmeste anual un raport privind activitatile sale desfasurate in anul precedent, pe care il publica in Buletinul AFER si pe site-ul propriu si il transmite Agentiei Feroviare Europene cel mai tarziu pana la data de 30 septembrie; de asemenea, publica rapoartele finale ale investigatiilor efectuate in Buletinul AFER si pe site-ul propriu si le transmite la Agentia Feroviara Europeana;
  • alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa prin acte normative.

Desfiinţată de OUG 33/2015. Activitatea sa a fost preluată de Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER

Organismul de Licente Feroviar Roman (OLFR) este un organism independent ce funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române – AFER.
Obiectul principal de activitate al Organismului de Licențe Feroviare Român – OLFR este acordarea licențelor de transport feroviar conform prevederilor legislației naționale în vigoare și a prevderilor Directivelor europene in domeniu.
Scopul OLFR este acela ca, prin evaluarea necondiționată și nediscriminatorie a agenților economici ce solicită obținerea licențelor de transport feroviar, să se constituie premisele garantării dreptului de acces echitabil și nediscrimnatoriu al operatorilor de transport feroviar la infrastructura feroviară.

Este un organism independent care funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române – AFER.
ONFR are ca obiect principal de activitate certificarea constituenților și a subsistemelor specifice sistemelor de transport feroviar convențional și de mare viteză în conformitate specificațiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean.
Ca organism notificat terță parte, care efectuează încercări, evaluari ale sistemelor de management, evaluari tehnice și inspecție tehnica, ONFR asigură crearea premiselor necesare demonstrării conformității cu cerințele cuprinse în specificațiile/reglementările internaționale și/sau naționale pentru produsele și serviciile feroviare furnizate de agenți economici interesați de serviciile sale.

Transportul feroviar – circulaţia trenurilor şi manevra feroviară – precum şi serviciile adiacente (activităţi care se desfăşoară în legătură nemijlocită cu/sau în timpul transportului feroviar) şi conexe acestuia (activităţile care au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului feroviar).

Salariat aparţinînd administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circulaţie a trenurilor pe una sau mai multe secţii de circulaţie, avînd în subordine IDM din staţiile situate pe secţiile respective, sau agenţii punctelor de secţionare în cazul secţiilor cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor – operator RC.

Persoană juridică română, cu capital de stat şi/sau privat, a cărei activitate principală în domeniul transportului feroviar constă numai în efectuarea de operaţiuni de manevră pe căile ferate din România şi care deţine autorizaţie pentru manevră feroviară.

Operator economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă feroviar şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest operator economic; acest termen include, de asemenea, şi operatorii economici care asigură numai tracţiunea.

Ordinul de circulaţie este un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului şi după caz, conducătorului manevrei, condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau executarea manevrei.

Pagubele care pot fi evaluate de îndată de organismul de investigare la un total de cel puțin 2 milioane euro.

Drum cu declivitate zero; calea de comunicație este orizontală.

Porţiunea de linie de cale ferată înclinată faţă de orizontală pe care vehiculele feroviare o parcurg, în sensul coborîrii acesteia.

Porţiunea de linie cuprinsă între primul vehicul din capul trenului ce se expediază şi semnalul de intrare al staţiei din sensul opus pe direcţia de mers.

Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legătură dintre acestea, de la marca de siguranţă a liniei de ieşire şi pînă la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la ieşirea din staţie.

Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legătură dintre acestea, de la primul macaz de intrare pînă la marca de siguranţă a liniei de primire amplasată în capătul pe unde intră trenul.

Porţiunea de linii şi macazuri pentru care au fost asigurate condiţiile de siguranţa circulaţiei, necesară efectuării unei operaţiuni de manevră.

Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de intrare şi semnalul de ieşire sau porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de intrare şi marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care va fi primit trenul, cînd această linie nu are semnal individual de ieşire.

Parcursuri care se pot executa simultan, fără a periclita siguranţa circulaţiei 8.PARTIDĂ DE MANEVRĂ – Formaţie compusă din conducătorul de manevră şi cel puţin încă un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.

Formaţie compusă din conducătorul de manevră şi cel puţin încă un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.

Formaţie compusă din cel puţin mecanicul trenului şi mecanicul ajutor sau şeful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. În plus, pentru desfăşurarea activităţii privind circulaţia trenurilor şi manevra, trenul poate fi deservit şi de alt personal autorizat.

Dispoziţie scrisă sau verbală transmisă conducătorului manevrei de către IDM sau operatorul de manevră, prin care se stabilesc operaţiile de manevră ce urmează a fi executate precum şi condiţiile de efectuare a acestora.

Porţiunea de linie care impune circulaţia trenurilor cu viteză redusă faţă de cea prevăzută în livretul cu mersul trenurilor.

Post deservit de unul sau mai mulţi agenţi care manipulează macazurile aflate într-o anumită zonă din incinta staţiei şi care serveşte la efectuarea circulaţiei trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.

PTE stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice, determinat de specificul de lucru al fiecărei staţii de cale ferată, în funcţie de modul de organizare a activităţii, dotarea tehnică, sistemul de circulaţie şi modul de lucru.
PTE conţine prevederi de amănunt specifice activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea reglementărilor specifice obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar.
Prin denumirea de staţie se înţelege şi halta de mişcare.

Amenajare constînd din dispozitiv de linii, construcţii şi instalaţii sau părţi componente ale unei instalaţii (semnale luminoase BLA) care determină capacitatea de circulaţie; două puncte de secţionare delimitează distanţa pe care nu trebuie să se găsească în acelaşi timp decît un singur tren.

Umplutură de formă regulată executată din pămînt sau alte materiale de masă peste nivelul natural al terenului, servind la realizarea platformei căii.

Porţiune de linie de cale ferată înclinată faţă de orizontală pe care vehiculele feroviare o parcurg în sensul urcării acesteia.

Comunicare, prin telefon, a orei, prin care IDM din staţia care primeşte un tren , confirmă către IDM din staţia vecină care a expediat trenul, că trenul a sosit complet şi linia curentă a rămas liberă – oră care se înregistrează de ambii IDM în registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare sub formă de fracţie (la numărător ora efectivă de sosire, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire).

Schimbare a direcţiei şi a sensului de mişcare a unui tren prin întoarcerea locomotivei şi legarea ei la capătul opus al şirului de vagoane.

Reducerea prevăzută sau neprevăzută a unei viteze de circulaţie stabilite, pentru o porţiune de linie de cale ferată.

Dispozitiv amplasat în afara căii la un fir al liniei care, prin aşezare pe şină provoacă deraierea roţii vehiculului care se angajează peste el.

Instalaţie de semnalizare automată fără semibariere care emite semnale optice şi acustice la aproprierea trenului de o trecere la nivel, în scopul interzicerii circulaţiei rutiere.

Porţiune de cale ferată (sau aparat de cale), cu control electric, care se delimitează prin joante izolante.

Distanţa cuprinsă între două semnale luminoase consecutive de trecere ale blocului de linie automat.

Persoană calificată şi autorizată aparţinînd administratorului sau gestionarilor infrastructurii feroviare şi care are responsabilităţi privind activitatea de circulaţie şi manevră şi care administrează una sau mai multe staţii de cale ferată.

Manevrarea de către roţile unui vehicul de cale ferată a acelor unui macaz, prin atacare falsă pe la călcîi.

Denumire generică dată mijloacelor – TTR telegraf, telefon, radio.

Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) este un proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval. Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, telecomunicații și energie a statelor membre. Crearea acestor rețele are ca obiectiv, alături de interconectarea rețelelor naționale, și stabilirea de legături între punctele periferice ale Uniunii Europene și zona sa centrală.

Construcția rețelei trans-Europene de transport reprezintă un factor major pentru stimularea competitivității economice și dezvoltării durabile a Uniunii Europene care contribuie la implementarea și dezvoltarea Pieței Interne, precum și la creșterea coeziunii economice și sociale.

Codificare generică a şinelor de cale ferată egală cu masa unui cupon de şină cu lungimea de un metru, exprimată în kilograme.

Trecerile la nivel cu calea ferată sînt punctele de intersecție ale liniilor de cale ferată cu drumuri deschise circulației publice pe care se circulă cu mijloace cu tracțiune mecanică sau animală.

Grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele și de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap și fine de tren.

Taxa de utilizare a infrastructurii (TUI) reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar (OTF) pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare, prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5, din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare.

Vagonul destinat personalului de tren.

Afecțiune a stării de sănătate suferită de o persoană în cursul unui accident/incident și care: – în intervalul de 7 zile de la data accidentului/incidentului a necesitat spitalizarea pentru o perioadă mai mare sau egală cu 3 zile; – are ca rezultat o fractură de os; – implică ruperi sau sfîșieri ale țesuturilor, care are ca urmări hemoragii grave, leziuni ale nervilor, mușchilor sau tendoanelor; – implică leziunea oricărui organ intern; – implică arsuri de gradul doi sau trei sau orice alte arsuri care acoperă mai mult de 5% din suprafața corpului; – rezultă din expunerea la material biologic infecțios, materii toxice, corozive sau la radiații periculoase.